یا برای شروع، یکی از فضاهای زیر رو انتخاب کن

ولنجک
مساحت: ۱۴۰ متر مربع
شهران
مساحت: ۴۹ متر مربع
گلسار
مساحت: ۴۲ متر مربع
مدائن
مساحت: ۵۷.۵ متر مربع